Du är här:

Kultur

Kultur och kulturliv skapar vi tillsammans. Vi kan alla delta utifrån våra egna behov och förutsättningar. Biblioteken, Örnsköldsviks museum & konsthall, det kreativa huset Sliperiet, kulturskolan, föreningsaktiviteter och evenemang erbjuder en mångfald av möjligheter till upplevelser och eget skapande i ett livslångt lärande. 

Kultur låter människor växa och utvecklas utifrån varje individs förutsättningar och Örnsköldsviks kommun lägger särskild vikt vid barn och ungas tillgång till kultur.

I Örnsköldsvik erbjuder vi bredd och spets inom kulturområdet och här finns möjlighet till eget skapande och tillgång till professionell kultur. Vi verkar för att de professionella kulturskaparna ska ha goda möjligheter för sitt utövande.  

Kultur i kommunen

Gratiskonsert med Mari Boine i Nolaskolans Aula

Lördag 7 december klockan 19:00

Nästan 30 år har gått sedan Mari Boine började sin karriär. Hennes trans-lika folkmusik bygger på musikaliska arv av kristna laestadianska psalmer, samisk jojk och norsk folkmusik, som mästerligt blandas med jazz, rock och pop. Som artist och aktivist har Mari outtröttligt arbetat för erkännandet och bevarandet av samisk kultur, och efter att inspirera yngre generationer att vara stolta över sitt unika arv. Hennes tidlösa och stundvis hypnotiska musik är en mäktig upplevelse för kropp och sinne.

Välkomna!

Mahte 30 jaepieh leah vaaseme juassah Mari Boine sov karrierem eelki. Goh artiste jïh aktiviste Mari lea tjarke barkeme saemien kultuvren jååhkesjæmman jïh vaarjelæmman, jïh orre boelvh skreejredh garmeres årrodh dej sjïere aerpien gaavhtan. Sov musihke saemien vuelieh jïh daaroen åålmegemusihkh bigkedh, mij dan mïestereligks ektede jazzine, rockine jih popine!

Buerie båeteme!

Leat fargga gollan 30 jagi dan rájis go Mari Boine álggahii karriearas. Artisttan ja aktivistan lea Mari váibbatkeahttá bargan sámi kultuvrra dovddasteami ja seailluheami váras, ja movttidahttit nuorat buolvvaid cevllohallat sin erenoamáš árbbis. Su musihkka vuođđu lea sámi luohti ja norgalaš álbmotmusihkka, juoga man son čeahpes láhkái seaguha jazzain, rockain ja popain.

Buresboahtin!

Örnsköldsviks Kommun bjuder på Gratis konsert med Mari Boine, Nolaskolans Aula Lördag 7 December kl 19:00. Samarbete med Örnsköldsviks Folkmusikförening & Orrestaare saemien sibrie

Gratisbiljetter kan du hämta här

Du kan även anmäla ditt intressse via detta telnr 0660 - 883 64 (vardagar, kontorstid)


******************************************************************

Kvinnorna i gammelbastun – fördämningarna släpper

Foto: Mattias Barsk

SVT-serien Bastubaletten fick en tredje säsong och då var det kvinnorna som fick lära sig att dansa i en bastu. Tv-tittarna fick inblick i kvinnornas liv och tankar. Nu gör de en föreställning tillsammans. Med dans, sång och personliga berättelser ger de en bild av hur det är att vara kvinna i Tornedalen i dag.

Föreställningen är flerspråkig: meänkieli, finska och svenska.

Datum och tid: lördag 18 januari kl. 18:00

Plats: Folkan teater, Lasarettsgatan 26

Medverkande: Gun Olofsson, Birgitta Rantatalo, Lena Lahti Snell och Pia Hulkoff

Manus, regi, koreografi: Justine Kirk

Produktion: Justine Kirk

Berättelser: de medverkande

Fyra starka viljor möts

Vad händer när fyra kvinnor hamnar på en plats där de är hänvisade till varandra och måste samarbeta för att få allt gjort? Kanske konkurrerar de om vem som kan och vet bäst? Kanske är de så trygga att de visar sina sanna jag för varandra? De berättar vad de varit med om och hur de ser på sig själva. I dansen släpper fördämningarna och de avslöjar hur de verkligen känner.

Gratis entré

Tervetuloa! Välkomna!

Foto: Mattias Barsk

Örnsköldsviks kommun ingår i finskt och samiskt förvaltningsområde. Arrangemangen är en del av Örnsköldsviks kommuns arbete med det förstärkta skyddet för det finska & samiska enligt gällande lagstiftning.

Sidan uppdaterades

2019-12-03

Sidansvarig: